زوور/zûr: ن:

1 – [ جێۆ] تەپۆڵکەی بچووکی ڕووتەن لە دەشتایی دا.{ هەژار، ل، 383}. 

2 – تەماشاکردن بەچاوی زەق. 

زووربوون/zûrbûn: کتن: ڕوانین بەچاو زەقی. 

4 – بۆش

.

.

___________

زوور/zûr: ن:[ کباک] زوڵم و ناهەقی. 

زوورەزوور/zûrezûr: ئانتـ:[ کباک]

زوورەزوورکردن/zûrezûrkirin: کتپ:[ کباک]

.

.

__________________

زوور/zûr: ن: تاقەت، هێز.

زووباک/zûrbak: ن:[ کەش] بای زۆر بە‌هێز، ڕەشەبا.  

.

.

____________

زوور/zûr: ئان: زبر.

زووران/zûran: نتـ: زەوینی زبر و بەرداوی. 

.

.

_________

زوور/zûr: ئان: زوویر. 

2 – خەمبار و کز. 

3 – ناقایل و تۆراو. 

.

.

.

.