خەفەت/xefet: ن: ئانوو، ئاهێن، ئەرنوو، بار، پەرۆش، پەژارە، پڵمە، تاراو، تاڵاو، تەم، جغار، جەخار، خەم، داخ، دڵپڕیی، دڵتەنگی، دڵمان _ دڵمایی،  دڵگیری، زۆخ، زووخاو، سوو، ‌غەم، کەسەر، کول، مەینەت، ناخۆشیی، ناڕەحەتیی، ناهەمواریی.

:: هەی خوم و خەفەت.

خەفەتبار/xefetbar: ئانتـ:[ خەفەت+ بار] بارگران، پەرۆشدار، پەژیو _ پەشێو، تەمبار، تەمیین، خەمبار، غەمبار، غەمگین، دڵبریندار، دڵتەنگ، دڵبەکوڵ، دڵپڕ، غەمناک، مەینەتبار، هەناسەسارد.

خەفەتباربوون/xefetbarbȗn: کتن:[ خەفەتبار+ بوون] قژیلین، قژین.

خەفەتبارکردن/xefetbarkirdin: کتپ:[ خەفەتبار+ کردن] قژیلاندن.

خەفەتباری/xefetbarî: نچ:

1 – خەمباریی، خەمناکیی، خەمخۆریی، غەمناکیی، دڵتەنگیی، زویریی.

2 – [ نخ][ دەروو] پەستی، ئاهین، دەردوخەفەت[ ئینگـ: depression].

3 – به‌دبه‌خت، هه‌ژار، داچه‌کاو.[ ئینگـ : Unhappy].

خەفەتخواردن/xefetxwardin: کتن:[ ئد][ خەفەت+ خورادن]

1 – مشوورخواردن.

2 – خەمخورادن، خەمداگرتن، خەمگین بوون، خەمناکبوون، خەفەت هەڵگرتن، خەفەت پەچنینە دڵ، داخخورادن، دڵ تەنگبوون، ناڕەحەت بوون.  

خەفەتدار/xefetdar: ئانتـ: نەهارەزگ، خەفەتبار.

خەفەتداری/xefetdarî: نچ: نەهارەزگی، خەفەتباری.  

خەفەتدان/xefetdan: کتپ: دڵشکاندن.

خەفەتدەر/xefetder: ئانفا: خەفەت ئاوەر، خەفەت هاوەر، پەرۆش ‌هێنەر.  

خەفەتکار/xefetkar: نفا: خەفەتدەر، خامۆشکەر، کپکەر، بێدەنگکەر.

خەفەتکاری/xefetkarî: نچ: خەفەتدەری.

.

.

.

.