یارییە بەهێزەکان/yarîye behêzekan: نتـ:[ وەرزش] [ یاری+ یە+ بەهێزەکان] [ ئینگـ : athletics]{ فەرهەنگی وەرزش، ل، 10}.

پاڵەوانێتی یارییە بەهێزەکان/paľewanêtî yarîye behêzekan: نتـ:[ وەرزش] [ ئینگـ : athletics cgampionship]{ فەرهەنگی وەرزش، ل، 10}.

یاسای یارییە بەهێزەکان/yasay yarîye behêzekan: نتـ:[ وەرزش][ ئینگـ : athletic rules]{ فەرهەنگی وەرزش، ل، 10}.

.

.

.

.