خووس/xȗs: ن:[ زاخۆ] ئاڵووشک، ئەڵماسە، خووسار، خوویسار _خویسار، خوێز، خوێس، خووز، خویسە، خویسک، زوقم : بەیانیانی پاییز و زستانان و بەهاران لەبەر ساردی وەکوو تنۆکەی ئاو لەسەر گیا و پووش و پەڵاشان دەنیشێت.

خووسار/xȗsar: نتـ:[ مکـ، زاخ][ خووس+ ئار] زوقم، سیخوار.

:: خووس زوقمی سەرزەوی.

:: سێوی هی پاییزێیە : کە خووس دەکەوێتە سەری.

.

.

.

.