خۆییە سەرکەوتن/ xoyiye serkewtin: نتـ:[ وەرزش][ خۆییە+ سەرکەوتن] ئەو تیپەی لە پلەیەکەوە بۆ پلەیەکی دی سەردەکەوێت.[ ئینگـ : automatic promotion]{ فەرهەنگی وەرزش، ل، 11}.

.

.

.

.