خەدەنگ/xedeng: ن:[ کباک][ کۆن] تیر: ناوی دارێکی سەخت و پتەوە، کە تیریان لێ دەتاشی، بۆیە هەر بەوناوەوەش دەگوترێت تیر.

{

ب ناری فیرقەتێ سوهتم ژ فەرقی سەر حەتا پێ دا

خەدەنگا غەفلەتی نوهتم ژبەرقا لامیعا تێ دا

}{ مەلاێ جزیری}.

.

.

.

.