پرزانگ/pirzang: نتـ:[ کباک][ پرز( پز)+ ئان( دان)+ گ] پزدان، دووگمە.

.

.

.

.