ئێلاغ/ěla: ن:[ بیا][ كباك][ تور : ییلاق : ] ئێلاخ _ ئیلاخ، ئیلاق، زەوزان _ زۆزان، سەردەسێر، سەرکاوان، فەراشین، ڤار، کۆز، کۆسال، کۆسان، کوێستان _ کوێویسان، کویستان، کێفسان، لەیلاخ، لەیڵاغ، وار _ وارگە، هاڤینگا _ هاڤینگە، هاڤینەوار _ هاڤینەهەوار، هامنەهەوار( هـ) _هامنەهۆ، هاوینگا _ هاوینگە، هاوینگەر، هاوینەهەوار _ هاوین هەوار، هاوینەوەر، هەڤار، هەوار _ هەوارگە.

.

ئێلاغا/ělaa: نتـ:[ جێۆ][ تو : ئێلاخ + کو : ـا ][ كباک] له‌وه‌ڕگه‌، پاوان : شووێنێکی خۆشه‌ و پڕ له‌وه‌ر له‌ ژووری باژێری ماردینه‌.

ئێلاغچی/ělaẍ: نچ:[ بیا][ كباك][ ئێلاغ+ چی( ييلاقچی)] زۆزانڤان، کوێستانچی.

ئێلاغ کەرڎەی/ělaẍ kerđey: کتپ:[ بیا][ هـ][ ئێلاغ+ کەرڎەی ] ئيلاخ کەرڎەی، چوونەزۆزان، چوونەکوێستان.

ئێلاغی/ěla: نچ:[ كباك] ئێلاخی، خێڵاتی، زۆزانی، هاوینەهەواری : ئەوەی پێوەندی بە هاوینەهەوارە هەبێت.

.

.

.

.

.

{ کاوە، ل، ١٩٥٤}