ئێلاغ/êla: ن:[ بیا][ کباک][ تور : ییلاق : ] ئێلاخ _ ئیلاخ، ئیلاق، زەوزان _ زۆزان، سەردەسێر، سەرکاوان، فەراشین، ڤار، کۆز، کۆسال، کۆسان، کوێستان _ کوێویسان، کویستان، کێفسان، لەیلاخ، لەیڵاغ، وار _ وارگە، هاڤینگا _ هاڤینگە، هاڤینەوار _ هاڤینەهەوار، هامنەهەوار( هـ) _هامنەهۆ، هاوینگا _ هاوینگە، هاوینگەر، هاوینەهەوار _ هاوین هەوار، هاوینەوەر، هەڤار، هەوار _ هەوارگە.

                                                                                                            

ئێلاغا/êlaa: نتـ:[ جێۆ][ تو : ئێلاخ + کو : ئا ][ كباک] له‌وه‌ڕگه‌، پاوان: شووێنێکی خۆش و پڕ له‌وه‌ر، له‌ ژووری باژێری ماردینه‌.

ئێلاغچی/êla: نچ:[ بیا][ کباک][ ئێلاغ+ چی( ييلاقچی)] زۆزانڤان، کوێستانچی.

ئێلاغ کەرڎەی/êla kerđey: کتپ:[ بیا][ هـ][ ئێلاغ+ کەرڎەی ] ئيلاخ کەرڎەی، چوونەزۆزان، چوونەکوێستان.

ئێلاغی/êlaî: نچ:[ کباک] ئێلاخی، خێڵاتی، زۆزانی، هاوینەهەواری : ئەوەی پێوەندی بە هاوینەهەوارە هەبێت.

.

.

.

.

{ کاوە، ل، 1954}