خاڵخاڵ/xaľxaľ: نتـ:[ خاڵخاڵ] پتپتۆک(زا)، پەڵەپەڵە، زۆرپەڵاوی، خاڵخاڵاویی: شتێكە كە چەند خالێكی ڕەنگاوڕەنگی پێوە بێت.

{

تەمەشای کوێستان خاڵخاڵ         باریوە لەو کوێستانە

تەماشای کوێستانان خاڵخاڵ        باریوە لەو کوێستانە

موژدە! بولبول! وا هات بەهار    شین بوو مێرگ و مێرغوزار

چاو دەگێڕم، کەی ڕادەبرێ       بیبینم یاری نازدار

}{ حەسەن زیرەک، نووسین کوردی}

خاڵخاڵاویی/xaľxaľawîy: نچ:[ خاڵخاڵ+ ئاویی] پڕبەخاڵ، خاڵخاڵدار، خاڵدار.

خاڵخاڵ کەرڎەی/xaľxaľ kerđey: کتن:[ هـ][ خاڵ+ خاڵ] خاڵخاڵ کردن.{ وشەنامە، ل، } 

.

.

.

.