ها/ ha: ف:

:: هانێ : گووتەی بێدارکردنەوەیە.

.

.

______________________

ها/ ha: ف:  بەڵێ .

.

.

_________________________

ها/ ha: ن: پاشگری نیشانەی کۆیە

:: سالەها  : سال + ئە + ها.

.

.

___________________________

ها/ ha: ئمـ:[ هـ] [ ئامرازی سەرسووڕمانە]

:: ساڵەها و ساڵین ڕەنج مڎەو.{ وشەنامە، ل، 1048}

.

.

______________________

ها/ ha: ن:[ دەنگ] حا ، عا :

.

.

.

.