ئابجی/Abcî: نتـ:[ کباش، کهـ][ کو: ئا+ تو: بجی( باجی: خووشک)] ئاباجی، خووشکی گه‌وره‌، داده‌.