ئامه‌شۆ/Amešo: نتـ:[ هـ][ ئام ( ئامیان)+ ئه‌+ شۆ( شو: شیان)] ئاموشۆ _ ئامشۆ.

{ له ‌به‌ینی نوور و زوڵمه‌ت ئامه‌شۆ سه‌ر ناگرێ مه‌حوی|| نیگارم بۆیه‌ پێمی وت له‌من هاتن، له‌ تۆرۆیین }{ مه‌حوی : ل ، 252}.

.

.

.