ئامه‌شۆ/ameşo: نتـ:[ هـ][ ئام( ئامیان)+ ئه‌+ شۆ( شو: شیان)] ئاموشۆ _ ئامشۆ.

{

لەبه‌ینی نوور و زوڵمه‌ت ئامه‌شۆ سه‌ر ناگرێ مه‌حوی

نیگارم بۆیه‌ پێمی وت له‌من هاتن، له‌ تۆرۆیین

}{ مه‌حوی : ل ، 252}.

.

.

.

.