ئابرێژ/abrêj: نفا[ ئاب+ ڕێژ( ڕێشتن)] ئافتاب، که‌مۆڵه‌، گومگومه‌، ئا‌ڤگینه‌، سوراحی، گۆزه‌، مه‌سینه‌ی شووشه‌ : تونگه‌ی لووله‌داری له‌شووشه‌.

.

.

.

.