ئامەرتات ⁄ Amertat: ن:[ ئاین][ ئاڤێسـ: ]  ئامەرتات فریشتەی تەندروستی و تەمەندرێژی، ئەمێشەسپێنت ئامۆرداد بوونی جاویدانییه.هێزی ئافراندن هەمیشه له کاری ئافراندن و زایین و مردندایه و ئەم کاروباره هه میشه یی و جاویدانییه. مرۆڤ جیھانێکی پچوووکە له جیھانی مەزن و لە ژێر کاریگه ری و فه رمانی یاساکان و زاگونەکانی جیھانی و ئەمێشەسپێنتەکان.

جا ئەگەر تیشكی ئەمێشەسپێنتەکان به سه ر ڕه وان و زیندەگانی ئەو بكەوێت، ئەوه شادی و بەختیاری و خوڕەمی ژیانی هو داد هگرت و ده بته ئاونه یه ك بۆ دیم هنی هه ستی، ئاوەزی گشتی، تیشكی در هخشان، هندسه، ه هنجاری بوون و ئ ههۆرا مه زدا.
فتن و ڕازان هوه ی ڕه وانن آه له رامانی پاآ هوه ئه مشه سپ نتەران له گۆڕەپانی ڕەوان و ژیانی مرۆڤدا، هەنگاوه آانی پا ده گرست و دوای پوانی هه نگاوه آانی ڕاستی، داد، خۆپارزی، ل بووردیی، ئه ڤین، پاآی، گەشەسەندن و پشكووتن به ئامورداد به واته ی جاویدانی دەگات.

.

.

.

.