ئابک/abik: ن:

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

 

[ کیمیـ]

ئاهه‌ک، ئاژه‌، قسڵ. ئه‌هاک{ ئۆکسیدی کالیسیۆم، کالیسیۆمی هایدرۆکساید} .

.

.

.

.

.

.