ئاپته‌ر/apiter: ن ، ئان:[ ئا‌ڤێسـ]

1- ئه‌هریمه‌ن، ئه‌هره‌مه‌ن، په‌ری ڕه‌‌شک.

2- ناحه‌ز.

3- شێت، دین، ده‌لوو، خول، دێوانە.

.

ئاپته‌رگه‌/apiterge: نتـ:[ ئاپته‌ر+ گه‌( گا)] شێتخانه‌.

ئاپته‌ری/apiterî: نچ: فێڵبازی، فێڵ و فه‌ره‌ج، فه‌نگ، ساخته‌چێتی، دووزبانی، دوو‌ڕوویی.

ئاپته‌ری کردن/apiterî kirdin: کتپ:

1- فێڵ و فه‌ره‌جکردن، فێڵبازیکردن.

2- دووزمانیکردن، دووروویکردن.

.

.

.