ئیم  1/îm: ئمـ:[ ستـ ، ئا‌ڤێسـتا : vea: ئەئێێ ][  ami: ئیمە ][ auua: ئەووە ][ atea: ئەێتە][ کباک] ئه‌‌ڤ، ئه‌م.

:: شێوه‌ی کۆنی( ئه‌م)ـه‌ و له‌چه‌ند وشه‌یه‌کدا ماوه‌ و له ‌هه‌ندێک ناوچه‌ی کوردستان ده‌گوترێت

:: ئیمڕۆ

:: ئیمساڵ

:: ئیمشه‌‌ڤ

ئیمجا/îmca: ئاکتـ، رن:[ ئا‌ڤێستا : ئیم( ئه‌م)+ جا]

1 – ئەژە، ئه‌مجا. ئینجا، ئه‌نجا، ئه‌وجا.

2 – که‌وابوو، که‌وایه‌.

ئیمجار/îmcar: رن:[ ئیم+ جار( که‌ره‌ت)] ئه‌مجار، ئه‌وجار.

ئیمجاره‌/îmcare: ئاکتـ: [ ئیم+ جار+ ه‌] ئینجاره‌، ئه‌وجاره‌.

ئیمجاره‌که‌/îmcareke: ئاکتـ:[ ئیمجار( ئه‌مجار)+ که‌( ئامرازی پێناسه‌)]

1 – ئه‌وجاره‌که‌، ئه‌وجاکه‌.

2 – که‌واتا که‌، که‌وابوو که‌.

ئیمدال/îmdal: ئاک:‌[ رۆژک، ل] دوایی، له‌ پاشا.

ئیمڕۆ/îmřo: نتـ:[ کات][ ئیم+ ڕۆ( ڕۆژ)] ئه‌‌ڤڕۆ، ئه‌مڕۆ، ئه‌م ڕۆژ: ڕۆژێک که‌ تیداین.

ئیمساڵ/îmsaľ: نتـ:[ کات][ ئیم+ ساڵ] ئه‌مساڵ، ئه‌‌ڤسال.

ئیمشه‌‌ڤ/îmŝev: نتـ:[ کات][  ئیم+ شه‌‌ڤ] ئه‌م شه‌و.، ئیمشه‌و، ئه‌‌ڤشه‌‌ڤ.

ئیمشه‌و/îmŝew: نتـ:[ کات][  ئیم+ شه‌‌و] ئه‌م شه‌ڤ.، ئیمشه‌و، ئه‌‌ڤشه‌‌ڤ.

.

.

__________

ئیم 2/îm: ن: ئێم، ئالکی یه‌کسم، ئالیک.

ئیمدان/îmdan: کتپ: ئالیکدان.

.

.

.

.