باربەند/barbend: نتـ:[ کۆن][ بار+ بەند]

1 – باریکەگوریسێ کە پاش بار پێچان بە گوریس دەبەستن بۆ ئەوەی لەڕێگادا هەڵنەوەشێتەوە، لەگووش یا لە موو دروست دەکرێت.

2 – [ کۆن] بەهاربەند : تەویلەی سەرنەگیراوی هەڵبەستراو بۆ یەکسم.

باربەندی/barbendî: نچ :پێچاندنەوەی بار و بنە.

باربەنی/barbe: نچ: باربەندی.  

.

.

.

.