بایەخ/bayex: ن:[ هـ]

1 – باوەر، رێز، گرنگی، ئەمەک، .

:: جێگای بایەخ نیە.

2 – ڕەچاوکردن

بایەخ پێدان /bayexpêdan: کتن: رێزلێگرتن، کاتپێدان، گرنگی پێدان.

بایەخ پێنەدان/bayex pênedan: کتپ: گوێ پێنەدان، لەپێکردن.

::

بایەخدار/bayexdar: ئان:[بایەخ+ دار] ڕێزدار، بەقادار، بڕوادار، ئەمەکدار.

بایەخی سفر/bayexî sifir: نتـ:[ بایەخ+ ی+ سفر] [ ئینگـ : zero value]

.

شوێنەبایەخ/şwên bayex: نتـ:[ ئاب][ شوێن+ ئە+ بایەخ] بەهای شوێنی، بایەخی جێگایی.   

.

.

.

.