بییر/bîyir: ن: ئارێش، هۆش، بییر، خەرید، وییر، فڕ، هویر.

بییراهی/bîyirahî: نتـ:[ بییر+ ئاهی] ئارێشی، هۆشی، بییری، خەریدی، وییری، فڕی، هویری.

.

.

.

.

.

.

.