بێڵە/ľe: ن: [ دەنگ] باڕە : دەنگی کارژۆڵە.

بێڵەبێڵ/ľeběľ: ئانتـ:[ دەنگ] هاوارهاواری بزن.

بێڵاندن/ľandin: کتپ:[ دەنگ] باڕاندنی کارژۆڵە و بزن.

.

.

.

.

.