بەستن ¹ /bestin: کتن:[ کەش][ ڕەگەی فرمانەکەی( بەست) ـە+ ن]

1 – مەیین : گۆڕانی ماددەیە لە باری شلییەوە بۆ باری ڕەق.[ ئینگـ : to frezze]

2 – بوون بە گیرە.  

بەستنی ئاو/bestinî aw: کتن: مەیین، بوون بە سەهۆل، ڕچیان، قەرسین، قەرساندن.

بەستنی تەڕیی/bestinî teřyî: کتن:           .

بەستنی خێرا/bestinî xêra: نتـ: مەیینی خێرا.

بەستنی هاورێک /bestinî hawrěk: : .

بەستنی هێواش/bestinî hêwaş: نتـ: مەیینی لەسەرخۆ.

بەستنی یەک لە دوای یەک/bestinî yek le dway yek: کتن:

بەستوو/bestû: ئانفا:[بەستن] بستوو، بوون بەسەهۆڵ، ڕەقبوو. 

خوێن بەستن/xwên bestin: کتن:

.

.

________________

بەستن ² /bestin: کتن:  

1 – داخستن. 

2 – پێچان و گرێدانی شتێک وەک پێچ و مێزەر و لەو جۆرە شتانە، بێندن( خۆ).[ ئینگـ : attachment]. 

3 – بریتی یە لە پەکخستنی پیاو بۆ ژن.

       گەردان کردن
     تاک    کۆ
   کەسی یەکەم   کەسی دووم  کەسی سێیەم  کەسی یەکەم   کەسی دووم    کەسی سێیەم
 ڕابردووی دوور  م بەستبوو  ت بەستبوو   ی بەستبوو   مان بەستبوو   تان بەستبوو   یان بەستبوو 
 ڕابردووی نزیک   م بەست، بەستم   ت بەست، بەستت   ی بەست، بەستی    مان بەست، بەستمان   تان بەست، بەستتان   یان بەست ، بەستیان 
 ڕابردووی بەردەوامی  دەبەستم   دەبەستیت   دەبەستێت   دەبەستین   دەبەستن   دەبەستن 
 ڕابردووی تەواو  م بەستووە   ت بەستووە   ی بەستووە    مان بەستووە    تان بەستووە   یان بەستووە 
 ڕابردووی سادەی بەردەوامی  م دەبەست  ت دەبەست  ی دەبەست  مان دەبەست  تان دەبەست  یان دەبەست
 داهاتوو ، ڕانەبردوو  دەیبەستم   دەیبەستیت   دەیبەستێت  دەیبەستین   دەیبەستن   دەیبەستن 
 مەرجی  بمبەستبایە  بتبەستبایە   بیبەستبایە   بمانبەستبایە   بتانبەستبایە   ببانبەستایە 
 پرسیاری داهاتوو  بیبەستم  بیبەستیت   بیبەستێت   بیبەستین   بیبەستن   بیبەستن 
 پرسیاری ڕابردوو بەستبووم   بەستبووت  بەستبووی  بەستبوومان   بەستبووتان  بەستبوویان
 داخوازی( ئەمر)  بیبەستە  بیبەستە  بیبەستێ  بیبەستن   یببەستن   بیبەستن 

بەستنەوە/bestinewe: کتن:[ بەستن+ ئەوە] بەستنی گیاندار بە پەت یان گوریسێک، پێچانەوە، بەتکردن.  

ببەستە/bibeste: ف:[ دۆخی ڕانەبردووی داخوازی چاوگی( بەستن)ـە] [ ئینگـ: connect ، join]

باربەستن/barbestin: کتن:[ بار+ بەستن] باربێنین، بێنانەوە، بێناندنەوە.

پێدابەستن/pêdabestin: کتپ:[ پێ+ دا+ بەستن] پائەرەبەستەی( هـ).

دەبەستێتەوە/debestêtewe: ف:[ بیر][ دەبەستێت+ ئەوە] [ ئینگـ: associate]

دەرگابەستن/derga bestin: ن: پێوەدان، داخستن.

ڕابەستن/řabestin: کتپ:[ کباک][ ڕا+ بەستن] ڕەفتارکردن، چگۆنی.

کەڵەکە بەستن/keľeke bestin: کتن: گردو کۆبوونەوە، خڕوونەوە لەسەریەکتری.

خاسیه‌تی یه‌کتربه‌ستن/xasiyetî yektirbestin: کتن:[ بیر] [ ئینگـ: associative property]

یەکتربەستن/yektirbestin: کتن:[ بیر] [ ئینگـ: associative]

.

.

________________

بەستن ³ /bestin: کتن: دووراندن، دوورین، هەڵدوورین.  

.

.

.

.