بەسوود/besûd: ئانتـ:[ بە+ سوود] دابەر، بەکەڵک، سوودمەند.

بەسوودین/besûdîn: ف:[ بە+ سوود] ب مفاین( کباک، باد).{ فەرهەنگا ماموەستا، ل، 15}

.

.

.

.

.

.

.