جەبر/cebir: ن:[ ع : جبر] زۆر، خورت.

جەبراندن/cebirandin: كتپ:[ كباك][ ع : جبر+ ئاندن] جەبرین.

جەبری/cebirî: ئانتـ:[ ع : جبر] بەزۆر، خورتی.{ هەمبانەبۆرینە. ل. 188}.

جەبرین/cebirîn: كتن:[ كباك][ ع : جبر] بەرگرتنا فێقی.

:: بەهیڤی كولیلكێد خوە هەمی جەبراندن.

.

.

__________________________

جەبر/cebir: ن:[ بیر][ ع : جبر] ئەلجەبر : لقێكە لەزانیاری بیركاری، نیشانە بۆ ژمارەی زانراو و نەزانراو دادەنێت. [ ئینگـ : algebra]

جەبری بوولی/cebirî bŭlî: نتـ:[ ئای تی] جۆرەجەبرێكە، دوو ئەگەریی یە كە(0 واتا چەوت،1 واتا ڕاست)، وەك بیركاری هیمایی بە كاردەهێندرێت، بەڵام بە هەمان شێوەكارناكات، داهێنەری ئەمجۆرە جەبرە George Boole لەساڵی 1854.[ ئینگـ : boolean algebra] .

بڕی جەبری/birî cebirî: نتـ: [ ئینگـ : algebraic expression]

شێوەی جەبری/šêwey cebirî: نتـ: [ ئینگـ : algebraic form]

.

.

________________________

جەبرخوازی/cebir: نتـ: هۆكارخوازی. جەبری زانستی.[ ئینگـ : determenism] { ف. شەریفی. ل. 112}.

جەبری ژیان/cebirî jyan: نتـ: جەبری بایۆلۆژیكی.[ ئینگـ : biological determenism] .{ ف، شریفی.ل. 54}.

.

.

.

.