حەز/ĥez: ن: ئازی( ئاڤێستایی)، ویستن، خواستن، خۆشەویستی.

حەز/ĥez: ن: ئارەزوو، خواز، خواست، مرخ، ویست، هەژ، هەوەس، هۆک. 

حەزبزوێن/ĥezbizwên: کتن:[ حەز+ بزوێن] ئارەزووبزوێن، کەووژاندن.

حەزکردن/ĥezkirdin: کتپ:[ حەز+ کردن ] ئارەزووکردن، کەووژاندن، ویستن، هەژکردن.

:: حەزکەم هەرکەسی بڕەسێگە حەقی خوەی.

حەزلێ بوون/ĥezlêbûn: کتن:[حەز+لێ+بوون] بەتەمابوون.

حەزلێکەر/ĥezlêker: نفا:[حەز+ لێ+ کەر(کردن)] ئارەزوومەند.

حەزلێکەری/ĥezlêkerî: نچ:[حەزلێکەر(کردن)+ئی] دڵداری، دڵدارێتی.  

حەزلێ کردن/ĥezlêkirdin: کتپـ:[حەز+لێ+کردن]

1 – دڵداری کردن، ئەڤینداری کردن.

2 – ئارەزووی شتکردن، دڵگێڕان.  

حەزوناحەز/ĥezûnaĥez: نتـ:[ حەز+ و+ ناحەز] دۆست و دوژمن.

حەزنەکردن لەخواردن/ĥeznekirdin le xwardin: شر: نەبوونی ئارەزووی خواردن.[ لا: cacosmia].

حەزۆک/ĥezok: ئانتـ:[حەز+ ئۆک] کەسێکە کە پێوەی دیاربێت حەز لەشتان دەکات.

حەزی سەرانسۆیی/ĥezî seransoyî: نتـ: [ ع : حب الاستطلاع ]

حەزی خاوەنداریەتی/ĥezî xawendaryetî: نتـ: [ ع : حب التملک ]

حەزی خۆنووێنی/ĥezî xonuwênî: نتـ: [ ع : حب الظهور ]

ناحەز/naĥez: ئانتـ:[ نا+ حەز] نەیار، دوژمن.

.

.

.

.