خەرمان/xerman: ن:[ كشت] جێز، ڕەوسە، رفسە : بە دەغڵی درواو و كۆمەڵكراویش دەڵێن كە بۆ گێرە ئامادە كرا بێت. : بریتییە لە چەند شارایەك و شارا لە چەند مەڵویەك و مەڵو لە چەند دەستە جۆخین دارەیێك لە گەنم و جۆی درواو كە لە شوێنی كۆمەڵكرابێت و ئامادەی كوتان و گێرەبێت. كە بۆ جاری یەكەم گێرەی بچێتە سەری پێی دەڵێن( قرشەكوت). كە بۆ جاری دووەم گێرە بكرێت یان جەنجەری لەسەر بگێردرێت پێیدەڵێن( ووردەكوت). كە بۆ جاری سێیەم خڕكرێتەوە سەر یەكتری و گێرە یا جەنجەڕی لەسەر گێرە بكرێت پێی دەڵێن( تارمە). كە بۆ جاری چوارەم كە شەنە با كراو سوور و خاوێن بۆوە پێیدەڵێن( ڕەوسە). كە ڕەوسە لەگەڵ سەپانی دا بەشكرا پێیدەڵێن( كۆمەڵ). لەدوای هەڵگرتنی كۆمەڵەكان، ئەوەی مایەوە پێی دەڵێن( بن خەرمان).

{

شەوە، ئەستێرە بەرزیوەن لە سەرمان

لە مانگی روت هەناسەم بۆتە خەرمان

}{هەژار}.

خەرمانان/xermanan: نتـ: جەنگەی خەرمان هەڵگرتن.

خەرمان بەرەكەت/xerman bereket: نتـ:

1 – نزا بۆ زۆربوونی خەرمان.

2 – بەخششێ كە خاوەن خەرمان دەیدات.

خەرمانپێو/xermanpêw: نتـ: كەسێك كە خەرمان بەكیلەدەپێوێت.

خەرمانپێوان/xerman pêwan: كتپ: بێدەر بەكیلە و رگەڕاندن.

خەرمان سوور/xerman sûr: نتـ:[ ئەردە] خەرمانی سوور:

1 – كۆ گەنمی خەرمان.

2 – وەختی خەرمانان.

خەرمان سوورانە/xerman sûrane: نتـ: بانگێشتن بەهۆی سووربوونی خەرمانەوە.

خەرمان سووربوون/xermansûrbûn: كتن:[ كشت] پێگەیشتن خەرمان، دان لەكاجۆی بوونەوە.

خەرمان شنەنەكریاگ/xermanŝinene kiryag: ئانفا:[ ئەردە][ خەرمان+ شنە+ نە+ كریاگ(كردن)] خەرمانی شەنەنەكراو.

خەرمان کۆ/xerman: ن:[ كشت]

خەرمان کۆکردنەوە/xerman: کتن:[ كشت]

خەرمان كوتیاگ/xerman kutyag: ئانفا:[ ئەردە] خەرمانی كوتراو.

خەرمان كوتان/xerman kutan: كتن: گێرەكوتان.

خەرمانگا/xermanga: نتـ: جێخەرمان : شوێنی كەبێدەری لەسەرە.

خەرمان لۆخانە/xerman loxane: نتـ: شیرینی خەرمان سووربوون.

خەرمان لۆخە/xerman loxe: نتـ: لە سەرجۆخینێ دەخڵێكە بۆخێر بەهەژاران بدرێت : خەرمانلۆغە.

خەرمان لۆغانە/xerman loẍane: نتـ: خەرمانلۆخانە.

خەرمان لۆغە/xerman loẍe: نتـ: خەرمان لۆخە.

خەرمان ماڵینەوە/xerman maľînewe: كتپ: خاكەرۆی خەرمان.

خەرماناوا/xermanawa: نتـ: دوعای پیت بۆ خەرمان.

خەرمان هەڵگرتن/xerman heľgirtin: كتپ: كاتی خەمان پێوان وبردنەوەی بۆ ماڵ.{ هەژار. ل. 263}{ گیوی. ل. 359}.

.

بنخەرمان/binxerman: نتـ:[ کهـ][ بن+ خەرمان] بنەپیت : ئەو دانەوێڵەیە یە لەخەرمان بەجێدەمێت و پاشان کۆدەکرێتەوە و خاوێن دەکرێتەوە.

.

.

.

.