دژوار ¹ /dijwar: ئان:[ دژ+ وار] {{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }}

ئاستەم _ حاستەم، ئاستەنگ، بەندەک، پڕچۆرت( کباک)، پێسییر، تووش، دوخشار، ڕەق، کۆتەک، گران. 

ئاز، چەتوون، چەتی،  دژڤاردژوار، سەخت.

دژواربوون/d: کتن:[ دژوار+ بوون]

دژوارکردن/d: کتپ:[ دژوار+ کردن]

دژوار و تەنگاسی/dijwar: ئاکتـ:

دژواری/dijwarî: نچ:[ کباک] پڕچۆرتی( کباک) _ پچەڕپچەڕ، پێسییر، دژیا، دوخشاری، سەختی، کۆتەک، گرانی، سرتی، هیشکی.  

.

__________________ 

دژوار ² /dijwar: نتـ: [ ڕوو][ خوار]

توند و تیژ : بۆ تووتن و بیبار و چشتی وا بەکاردەبرێت.

دژوار و خێدار/dijwar: نتـ:[ خوار] خواردنێک کە توند وتیژ و سوێر بێت بۆ وێنە وەک تورشیات.

.

.

.

.

.