سروەت/sirwet: ن: جێگیر، ستاتیك، کپ، نەجووڵاو، وەستان، وەستاو : زانستی هاوسەنگی تەنەکان، زانستی میکانیك. [ ئینگـ : static, steady]

سروەتی/sirwet: ئانتـ: ستاتیكی، کپی، نەجووڵاوی، وەستانی، وەستاوی. [ ئینگـ : statical]

باری سروەت/barî sirwet: نتـ:  [ ئینگـ : stationary state]

.

.

.

.

{ شيوکار، ل، ٦٠٠}

.