فیشک/fîšk: ن:[ دەنگ]

فیشکە/fîške: نتـ:[ دەنگ]

فیشکان/fîškan: کتن:[ دەنگ]

:: وەک مار دەیان فیشکان.

فیشکاندن/fîškandin: کتپ:[ دەنگ] فیشان، فیشەکردن.( دەنگی مار).

.

.

_____________________

فیشک/fîšk: ن:[ دەنگ]

فیشکە/fîške: نتـ:[ دەنگ] دەنگی گوللە.

فیشکەفیشک/fîškefîšk: نتـ:[ دەنگ]

.

.

.