لاج لاج/lac lac: ن:[ واز][ کە] کەسێک وەستا بێت قوماربازی یان کەسێکە سەری لە قومار باش دەربچێت. 

.

.

________________________

لاج لاج/lac lac: ن:[ مکـ] پرچ و کاکۆڵی پڕ خەم و چین وشکەنە.{ گیو، ل، 829}

.

.

.

.