نەهات/nehat: ف:[ نە+ هات( هاتن)] تشتێک کە نەیەت یان دەست نەکەوێت. 

نەهاتی/nehatî: ف:[ نە+ هاتی( هاتن)] >< هاتی.   

{

دڵم دەرهات و تۆ هەر دەرنەهاتی
نەهاتی ، هەر نەهاتی ، هەر نەهاتی

}{ مەحوی}

.

.

________________________

نەهاتی/nehatî: نچ:[ مجـ][ نە+ هات( هاتن)+ ی] بەلەگەور، نەگبەتی، نەدارمەتی، سەغلەتی.    

.

.

.

.