پاوان/pawan: ن:[ ئاب][ ڕامیا] مۆنۆپۆل.

پاوانكردن/pawan kirdin: كتپ:[ پاوان+ كردن] دەستبەسەرداگرتن، مۆنۆپۆل كردن.

پاوانكردنی بازرگانی/pawankirdinî bazirganî: نتـ: دەستبەسەرداگرتنی بازرگانی.

.

.

__________________________

پاوان/pawan: نتـ:[ پا( پایین)+ وان]

1 – پاوە، پاوەند : لەوەرگە و مێرگ و مەزرای قەدەغەكراو و تایبەت كراو بە خۆ و بە مەڕ و ماڵاتی خۆ. 

2 – [ مجـ] قەدەغە.

پاوان بوون/pawan bǔn: كتن: قەدەغەبوون.

پاوان كردن/pawan kirdin: كتپ: قەدەغە كردن.

.

ناوی پاوان/nawî pawan: نتـ:[ ئای تی] [ ناو+ ی+ پاوان] ناوی دۆمەین[ ئینگـ : domain name]{ zkurd}  

.

.

____________________

پاوان/pawan: ن: پاكژ.

پاوانە/pawane: نتـ:[ پا+ وانە]

1 – لیزگە مووروویەك كە ژنان سازی دەكەن و لە قولەپێی دەكەن. 

2 – پاموورە، پێموورە، خڕخاڵ، پاوەن، پاوەنە : خشڵێكی زێو( زیو)ـە ژن لە قولەپێی دەكەن.

.

پاوە/pawe: نتـ:[ پا( پایین)+ وە(وان)] پاوان.

.

.

.