_________________________________________________________________________________________________________

وارڎە/warđe: ن:[ هـ] خواردن، خۆراک.  

وارڎەمەنی/warđe: نچ:[ هـ][ وارڎە+ مەنی] خورادەمەنی.  

وارڎەوەر/warđe: نفا:[ هـ][ وارڎە+ وەر] خۆراک خۆر.  

وارڎەی/warđe: چ :[ هـ] خواردن.

وارڎەیەرە/warđe: کتن، کتپ:[ هـ][ وارڎەی+ ئەرە] داخوران، داڕزاندن : وارڎەیرە.   

وارڎەیەنە/warđe: ئاکتـ:[ هـ][ وارڎەی+ ئەنە] لە خورادندا.  

وارڎەیرە/warđe: کتپ:[ هـ][ وارڎەی+ رە] داخوران، داڕزاندن.  

وارڎەینە/warđe: ئاکتـ:[ هـ][ وارڎەی+ نە] لە خواردندا.  

وارڎەیۆ/warđe: کتن:[ هـ][ وارڎەی+ ۆ] خواردنەوە.   

.

.

.