خواردن ¹/xwardin: ن، کتن:[ کناو] خارن( کباک)، خوارتن، هەردن( ل)، کزوەت، وارڎە  _ وارڎەی _ واردەی _ وارڎەیۆ ( هـ)، خوردەن( کباش).

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 140
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
خڤەر raWX
  خەرانگتی TNAraX

 

       گەردان کردنی کارا دیار ( خواردن)
     تاک    کۆ
       کەسی یەکەم   کەسی دووم  کەسی سێیەم  کەسی یەکەم   کەسی دووم    کەسی سێیەم
 

 

ڕابردوو 

 

 دوور

 م خواردبوو

خواردبووم

 ت خواردبوو

خواردبووت

 ی خواردبوو

خۆاردبووی 

 مان خواردبوو

خواردبوومان

 تان خواردبوو

خواردووتان

 یان خواردبوو

خواردبوویان 

  تەواو  خواردوومە  خواردووتە  خواردوویە  خواردوومانە  خواردووتانە  خواردوویانە
 بەردەوام  دەم خوارد  دەت خوارد  دەی خوار  دەمان خوارد  دەتان خوارد  دەیان خوارد
 نزیک  خواردم  خواردت  خواردی  خواردمان  خواردتان  خورادیان
  ڕانەبردوو  دەخۆم  دەخۆیت  دەخوات  دەخۆین  دەخۆن  دەخۆن
 مەرجی  بمخواردمایە  بتخواردبایە   بیخواردبایە   بمانخواردبایە   بتانخواردبایە   ببانخواردبایە 
 بخۆم  بخۆیت  بخوا  بخۆین  بخۆن  بخۆن
 پرسیاری داهاتوو  بی خۆم  بی خۆیت  بی خوات  بی خۆین  بی خۆن   بی خۆن
 پرسیاری ڕابردوو  خواردبووم  خواردبووت  خواردبووی  خواردبوومان  خواردووتان  خواردبوویان 
 داخوازی( ئەمر)  بیخۆ  بیخۆ  بیخوا  بیخۆین   بیخۆن   بیخۆن 
   گەردان کردنی کارا بزر ( خوران)
 

ڕابردوو

 دوور  خورابوو
 بەردەوام  دەخورا
 تەواو  خوراو
 نزیک  خورا 
 ڕانەبروو  دەخورێ( ت)
 مەرجی  بخورابایە
 بخورێت
 خۆرش / خۆرشت
 نەخۆر  خۆراک خۆرەک
 خۆرەر  پێخۆر
 خۆر  بخۆر

:: خواردنێکی تایلەندیم خوارد، کە پێشتر لە تایلەند خواردبووم.

خواردنەوە/xwardinewe: کتن:[ خواردن+ ئەوە]  

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 151 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
خاشتی itCAX

1 – ڤەخوارن، نۆشان _ نۆشین، وارڎەیۆ _ واردنەوە( هـ)، وەخوارن : قوتدانی چشتی شل قوم قوم.   

2 – مەی، ئاو، یان هەر تشتێک شیاوی خواردنەوە بێت. 

خوارەوە/xwarewe: نفا: ڤەخۆر( کباک)، نۆشەر. { کانگا، ل. 151}.

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
  خەرئێثا AqvraX
خرش SrX

خواردەمەنی/xwardemenî: نتـ: خۆراک( هـ)، خوانچە، زاد، زەواد، واردەمەنی( هـ) : هەر چشتێک كە شیاوی خواردن بێت.  

خواردەمەنی بەرهەمهێنان/xwardemenî berhenhênan: كتپ: هونەر و كاری بەرهەم هێنانی خواردنی نوێ.  

خواردەمەنی هەڵگرتن/xwardemenî heľgirtin: كتپ: هونەری پارێزگاری كردنی خورادەمەنی بەپاكژكردنەوە یان خستەقووتوو.

خواردن/xwardin : پێشگرێکە لە زمانی کوردییدا کە هیمایە بۆ چشتێ بنێیتە نێو دەمت و بەددان بجاویت و قووتی بدەیت. 

خواردن/xwardin: نتـ: بەشێوەی دەرزی لێدان.

خواردن بەشێوەی دەرزی لێدان/xwardin be šêwey derzî lêdan: نتـ:

خواردن پێدان/xwardin pêdan: کتپ: خواردن کردنە دەمی مندال یان نەخۆش.  

خواردن پێنەگەیشتن/xwardin pênegeyištin : کتپ: برسی کێشان، برسێتی دیتن. 

خواردن جوین/xwardin ciwîn: کتن: قووت نەدانی خواردن.    

خواردن دان/xwardin: کتپ: خورادن پێشکەش کردن.  

خواردن قووتدان/xwardin qûtdan: کتن:[ خواردن+ قووتدان]

خواردن کردن/xwardin kirdin: ن: چێشت لێنان

خواردن نەدان/xwardin nedan: کتپ: برسی کردن : خواردن نەدان بەكەسێك یان بە ئاژەڵێك.

خواردن قووت نەدان/xwardin qûtdan: کتن:[ خواردن+ قووت+ نە+ دان] [ ئینگـ : Aglutition][ لا : dysphagia]

خواردنی ئێواران/xwardinî êwaran: نتـ: بەرشێو. 

خواردنی ئێواران خواردن/xwardinî êwaran xwardin: کتن: بەرشێوکردن، نان خواردنی ئێواران. 

خواردنی بەرقلیانی/xwardinî berqliyanî: نتـ:  بەردڵخستن.

خواردنی خێرا/xwardinî xêra: نتـ: پاتی، خۆراکی ئامادە.

خوارن/xwarin: کتن:[  کباک] خواردن.  

خوارنپێژ/xwarinpêj: نتـ:[  کباک] ئاشکەر، چێشتکەر.

خوارنخانە/xwarinxane: کتن: چێشتخانە، خوارنگە.( کباک).

خوارن خوارن/xwarinxwarin: کتن:[  کباک] خۆراک خواردن.

خوارن خوازتن/xwarin xwaztin: کتن:[ باد] خواردن ویستن.  

خوارندایی/xwarindayî: کتن:[  باد] خواردن بەخشێنەر.  

خوارنگەهـ/xwaringeh: نتـ:[ باد] چێشتخانە.

خوارن دەڤ/xwarin dev: کتن:[  کباک] دەڤخواری، قوومانیە.

 .

خواردوو/xwardû: ئانفا:

1 – كەسێكە نان یان چشتێكی تری خوراد بێت( بۆ ڕابردوو).

2 – دەرخوارد دراو.

خواردن/xwardin: کتن:  پاشگرێکە لە زمانی کوردییدا کە هیمایە بۆ چشتێ بنێیتە نێو دەمت و بەددان بجاویت وقووتی بدەیت.

تێرخواردن/têr xwardin: کتن: زۆرخورادن تا ڕادەی تێربوون

تێرنەخواردن/têrne xwardin: کتن: بە برسی هەڵستان لە سەر خواردن.  

چێشت خواردن/çêşit xwardin: کتن: نان خورادن. 

خەم خواردن/xem xwardin: کتن:[  مجـ] مەینەتی کێشان، مەینەتی چێشتن.    

خۆراک خواردن/xorak xwardin: کتپ:

:: سێ نان و سێ پیازم خوراد.

خۆراک خواردن کردن/xorak xwardin kirdin: کتپ: چێشت خورادن.  

لەخواردندا/le xwardinda: ئاکتـ: وارڎەیەنە _ وارڎەینە.

نان خواردن/nan xwardin: ن: چێشت خورادن. 

سوێند خواردن/siwênd xwardin: کتپ:  .   

:: سێ نان و سێ پیازم خوراد. 

.

.

________________________

خواردن ² /xwardin: كتن:[ مجـ] مەینەتی كێشان، مەینەتی چێشتن.      

.

.

.

.