بابەلیچ/babelîč: نتـ:[ توێ] بابلیچک، برای تووتە: پەنجەی چوارەمی دەست.  

بابلیچک/bablîçik: ن:[ كباك][ توێ] پەنجە تووتە – پەنجە بچکۆلە، تلیا گچکە، قامکەچکۆلە، قەرەقۆچ، قلیچ.

.

.

.