بابەلیچ/babelîç: نتـ: نتـ:[ توێ] بابلیچک، برای تووتە: پەنجەی چوارەمی دەست.  

بابلیچک/bablîçik: ن:[ كباك][ توێ] پەنجە تووتە – پەنجە بچکۆلە، تلیا گچکە، قامکەچکۆلە، قەرەقۆچ، قلیچ.

.

.

_________________

بابەلیچک/babelîçik: نتـ:[ كباك] بەسەرهاتی ساڵانە، کارەساتی ساڵانە.

.

.

.

.