ئاسته‌ی/astey: ف:[ هـ] ئاستن، به‌جێهێشتن، تڵین، هێژتن _ هێشتن، هێلان.

ئاستەیەرە/astey: كتن:[ ئاستەی+] داهێلان، شۆڕکردنەوە.

ئاستەیەنە/astey: كتن:[ ئاستەی+ ئەنە] تێ ژەنەن، تێ چەقاندن.

ئاستەی پەنە/astey pene: كتن:[ ئاستەی+ ] بێ هێشتن.

ئاستەی پنە/astey pine: كتن:[ ] پێ هێشتن.

ئاستەی پۆ/astey po: كتن:[ ئاستەی+] ثێوەهێشتن.

ئاستەی پۆرە/astey pore: كتن:[ ] پیاهێلان، پیاکردن.

ئاستەی پۆری/astey porî: كتن:[ ئاستەی+ ] پیاهێلان، پیاکردن.

ئاستەی پۆوە/astey powe: كتن:[ ئاستەی+ ] پێوەهێشتن.

ئاستەی پۆیەنە/astey poyene: كتن:[ ئاستەی+] هێشتنەوەی تشت وەك خۆی.

ئاستەی جیا/astey ciya: كتن:[ ئاستەی+ جیا] بەجێهێستن.

ئاستەی چەنە/astey čene: كتن:[ ئاستەی+] تێداهێشتن.

ئاستەی چنە/astey čine: كتن:[ ئاستەی+] تێداهێشتن.

ئاستەیرە/asteyre: كتن:[ ئاستەی+] داهێلان، شۆڕکردنەوە.

ئاستەینە/asteyne: كتن:[ ئاستەی+] پیاکردن، پێداچەقاندن.

ئاستەیۆ/asteyo: كتن:[ ئاستەی+ ۆ] هێشتنەوە.

ئاستەیۆ پۆینە/asteyo poyene: كتن:[ ئاستەی+] هێشتنەوەی تشت وەك خۆی.

ئاستەی ۆپەنە/asteyo pene: كتن:[ ئاستەی+ۆ+ پەنە] پێ هێشتنەوە، ئاستەیۆپنە( هـ).

ئاستەیۆچنە/asteyo čine: كتن:[ ئاستەی+ۆچنە] تێداهێشتنەوە.

ئاستەی وارە/astey ware: كتن:[ ئاستەی+] بەباداکردنی تشت بۆ جیابوونەوەی.

ئاستەی وێرە/astey wêre: كتن:[ ئاستەی+ وێرە] گووی تەڕ بەخۆداکردن.

.

پۆئاستەی/poastey:  کتپ:[ هـ][ پۆ+ ئاستەیئاستەی پۆ، پێوەهێشتن.

پۆئاستەیۆ/poasteyo: کتپ:[ هـ][ پۆ+ ] پێوەهێشتنەوە.

چەم ئاستەی پورە/čem astey pure: كتن:[ چەم+ ئاستەی+ پورە] سەنجدانی وردی چڕ.

چەم ئاستەی ۆ پورە/čem asteyo pure: كتن:[ چەم+ ئاستەی+ ۆ( ەوە)+ پورە] سەنجدانەوەی زردی چڕ.

.

.

.