بارەنداز/barendaz: نتـ:[ کۆن][ بار+ ئەنداز( پهـ: هەنداختەن : هەنداچەک)] جێگەی خستنی بار لە بەربێلایەکە لە خان و کاروانسەرایان، دروستیان دەکرد بۆ ئەوەی بەفر و باران و هەتاولێی نەدات.

بارەنناز/bareninaz: نتـ: [بار+ ئەنناز( ئەنداز)] بارەفراز، بارەنداز.

.

.

.

.