هەڵبژار/heľbijar: نتـ: هەڵبژاردە.[ ئینگـ : choice]

هەڵبژاراو/heľbijaraw: ئانفا:[ هەڵ+‎ بژار( بژاردن)+ ئاو] هەڵبژێراو.  

هەڵبژاردە/heľbijarde: ئانفا:[ هەڵ+‎ بژار( بژاردن)+ دە] بژارە _ بژاردە، دانستە، گوڵبژێر، ووژانە. [  ئینگـ : preference]

هەڵبژاردەی سروشتی/heľbijardey siruştî: نتـ:[ ئینگـ: Natural selection]

هەڵبژاردەی هەڕەمەکی/heľbijardey heřemekî: نتـ: [ ئینگـ: Random selection].

هەڵبژاردن/heľbijardin: کتن:[ هەڵ+ بژاردن] ئه‌ڵوژانن _ ئه‌ڵوژاندن ( كهـ) .  [  ئینگـ : Option]

1 – پەسەندکردن، رازی بوون، گرتنەبەر.

2 – لێبژارتن _ لێبژاردن، لێگرتن، لێژماردن، ووژاندن، هەڵژماردن. 

هەڵبژراو/heľbijiraw: ئانفا[ هەڵ+‎ بژراو( بژێردراو)] بژاردە، ئەژماردە _ ژماردە، بژارتۆ، هەڵبژاردە، هەڵبژێردراو. 

هەڵبژێر/heľbijêr: نفا:[ هەڵ‎+ بژێر] دەنگدەر.  

هەڵبژێراو/heľbijêraw: ئانفا: هەڵبژێراو : هەڵبژێردراو.

.

چەند هەڵبژار/çend heľbijar: نتـ:[ چەند+ هەڵبژار ][ ئینگـ : multichoice ].

.

.

.

.