جن/cin: ن:[ ئاین][ ئاڤێسـ:  unuaj: جەینی، جەونو]

{ سروشی ژنێكی خراپە، كە ئەفسوونی پیاو دەفریوێنێت، كە ئافرین دەبێتەوە لە نەخۆشی و نەهامەتیدا، پێچەوانەی هوما یە}{ كانگا. ل. 185}.

1 – فریشتە.

2 – قژەسەرە، درنج، عەجنە، خێو، تارمایی مردووان، شەولەبان، مێردەزمە( هـ).

جن پەری/cin perî: نتـ:[ كباك] جندۆكەی مێیینە.

جندار/cindar: نتـ:[ جن+ دار] جندۆكەدار : كەسێكە شێت و جندۆكەدار بێت.

جنداری/cindarĭ: نچ:[ جندار+ ی] جندۆكەداری.

جندۆكە/cindoke: نتـ:[ جن+ د+ ئۆكە] خێوی شەو( مکـ). : جۆرە گیاندارێكی نادیار و وونە، گۆیا هیچ نابیندرێت.

:: … دەیانگوت عیزرائیل و خودا جندۆکە دەنێرن بۆ ئەوەی منداڵ بدزن….{ برایم فەڕشی}

جندۆكەدار/cindokedar: ئانتـ:[ جندۆكە+ دار] جندار، شێت.

جندۆكەداری/cindokedarĭ: نچ:[ جند ۆكەدار+ ئی] جنداری، شێتی.

جن ژسەرگرتن/cin jisergirtin: كتن:[ كباك] جن لەسەرگرتن.

جن سەركەتن/cinserketin : كتن:[ كباك] جن كەوتنەسەر.

جنگر/cingir: نفا:[ كباك] ئەو كەسەی كە جن دەگرێت وەك شێخ، مەلا، فاڵچی.

جنۆكە /cinoke: نتـ:[ جن+ ئۆكە] خێو، دێوەڵۆكە(كباك)، قژەسەرە، درنج، عەجنە.

جنۆكەدار/cinokedar: ئانتـ:[ جنۆكە+ دار] جندۆكەدار.

جنۆكەداری/cinokedarĭ: نچ:[ جنۆكەدار+ ئی] جندۆكەداری.

جنی/cinĭ: نچ:[ هـ][جن+ ئی] جننی، جندۆكە.

.

.

.

.

.