باریک/barîk: ئان:[ ئاڤێستایی : svrak: كەرێس]

1 – زراڤ، شووش، لاغەر، هویرك، زیراڤ، چیلاز، رفت، فین، لەوەند : شتێك ئەستوور نەبێت.

{

كووچەی فەیزاوا تەنگ و تاریكە

ماتیشقەی ڕوسی ناوقەد باریكە

}{ فۆلكلۆر}.

2 – باری هەرشتێك پانای كەم بێت و درێژایی زۆر بێت

:: پردی سیڕاتێ لە موو باریكترە و لە ئەڵماس تیژترە.   

باریکان/barîkan: ن: بێڤلە : پارچە زەویەكی سوخنین كە دەر دەپەرێتە نێو ڕووبار، دەریا، زەریاوە.

باریکان/barîkan: ئان:

1 – ڕێسینی زۆر باریك..

:: باریكان دەڕێسێت : واتا: زۆر درێژە بە قسان دەدات.

2 – نووزەدرێژ ( بەتەوسەوە دەگوترێت) بۆ منداڵ كە زۆر گرینۆك بێت.

باریکای/barîkay: نتـ:[ باریك+ ئای] زراڤی: ئاستی باریكی.

:: دارەكە لەبارییكاییەكەیدا ببڕنەوە.

باریک ئەنداز/barîk endaz: نتـ: قەبارەی ڕێك.    

بارییک ئەندام/barîk endam: نتـ: لەش و لاری ناسك.  

باریکە/barîke: نتـ:[ باریك+ ئە]

1 – تەنگەی بەتاڵ.

2 – تیزماڵك: پارچەیەكی كەم بەرڕە چەرم یان كوتاڵ.

3 – ڕیزە بەقەڵی پەراوێزی جلك لەدیوی دەرەوە بەتایبەت كەوا.

4 – ناوی گوندێكە لەناوچەی عەربەت لە شاری سلێمانی. 

باریكە خوێنبەر/barîke xwênber: نفا: [ توێ] دەمارێكە لە شاخوێنبەر بچووكترە و خوێن دەگوێزێتەوە بۆ دەزوولە خوێنینێكان.

باریكە خوێنهێنەر/barîke xwên hêner: نتـ:[ توێ] دەمارێكە لە دەزوولە خوێنینێكانەوە خوێن دەگوێزێتەوە بۆ شاخوێنهێنەر.

باریكەڕێ/barîkeřě: نتـ:[ باریكە+ ڕێ( ڕێگا)] ڕچە، كوێرەڕێ، ڕێگەی تەسك.

باریكەڵانە/barîkeľane: ئان:[ باریك+ ئەڵانە] باریكەڵە، زۆرباریك.   

باریكەلە/barîkeľe: ئان:[ باریك+ ئەلە( ئەڵە)] باریكەڵانە.   

باریك بوون/barîk bǔn: كتن:[ باریك+ بوون] زراڤ بوون، تەنك بوون، لاواز بوون.  

باریكبین/barîkbîn: ئانتـ:[ باریك+ بین( بینین)] تیژبین، زیرەك.

باریكبینی/barîkbînî: نچ: تیژبینی، زیرەكی، هوشیاری.  

باریكرێسی/barîkřěsî: ئانتـ:[ باریك+ ڕێسی( ڕێسان)]

1 – بریتییە لە دانەواندن و قسەی لووس كردن.

2 – خۆشاردنەوە، خۆدزینەوە.

باریك كردن/barîk kirdin: كتپ:[ باریك+ كردن] زراڤ كردن، تەنككردن، لاوازكردن.

باریكو /bariku: نتـ:[ رۆژك، ل][ باریك+ و] دەردەباریكە، بارێكو ینێسی.

باریك و بنێسی/barîk ǔ biněsî: نتـ:[ باریك+ و+ بنێسی] لاوازبوون لەبەر نەخۆشی دوور و درێژ: دانەباری زەبونی

:: خەسووم داویەتێ باریك و بنێسی لەوانەیە نەژێت.

باریكی/ barîkî: نچ:[ باریك+ ئی] زراڤی، لەوەندی، ووردی، هیری، ورتكەی، هویركی.

.

.

.

.