فین/fîn: ن: [ کباک] شووش، باریک.{ گیو، ل، 678}

.

.

.

.