ئاوه‌سه‌ر/aweser: نتـ:[ جێۆ][ کشت][ رۆژك، سنـ][ ئاو+ ئه‌+ سه‌ر] ڕه‌قه‌ن، شۆنه‌: زه‌ویه‌ك ئاو قووت نه‌دات و كه‌ ئاویان لێ ناله‌سه‌ری بمێنێت و پێیا نه‌چێته‌ خواره‌وه‌.

.

.

.

.