زراڤ/zirav: ئان: باریك، چیلاز، رفت، زیراڤ، فین، لاغەر، لەوەند، هویرك : شتێك ئەستوور نەبێت.

زراڤ بوون/ziravbǔn: کتن: باریك بوون، تەنك بوون، لاواز بوون.  

زراڤ كرن/zirav kirin: كتپ:[ زراڤ+ كرن] باریك كردن، تەنككردن، لاوازكردن.

زراڤی/zirav: نچ: باریكای، لەوەندی،  ورتكەی، ووردی، هویركی، هیری.

.

.

.