گیرفان/gîrfan: ن: {{ ەك / ێ / ێك / ێوە // ان / ێ / ن }{ ەكە / ێ // ەكان / ەكێ }}

1 – باخەڵ_ باغەڵ، بەرباخەل، بەڕۆك، بەریك_ بەرك_ بەری، بێر

:: گیرفانی قووڵە : زۆر چرووكە.

2 – [ بیر] ساین. گیرفان گۆشە: ڕێژەی لای بەرامبەری گۆشەكە بۆژێ سێ گۆشەكە.

گیرفان بەتاڵ/gîrfan betaľ: ئانتـ:[ گیرفان+ بەتاڵ] هەژار، نەدار.

گیرفان بڕ/gîrfan biř: نفا:[ گیرفان+ بڕ( بڕین)] دزی بچووك.

گیرفان بڕین/gîrfan biřîn: كتپ: دزین، دزی كردن، باخەڵ بڕین.

گیرفان پڕ/ gîrfan piř: نتـ:[ گیرفان+ پڕ] دەوڵەمەند.

گیرفان تەواو/ gîrfan tewaw: نتـ: بیر: كۆساین.

لەگیرفان نان/gîrfan biř: كتپ:[ لە+ گیرفان+ نان] دەباغەڵ كردن، دەباغەڵ نان.

.

گیرفانی زاوزێ/gîrfanî zawizě: نتـ:[ توێ]  توورەكەی ڕەگەزی.

گیرفانی لووت/gîrfanî lǔt: نتـ:[ توێ] توورەكەی لووت.

گیرفانی كوڵم/gîrfanî kuľim: نتـ:[ توێ] بۆشای كوڵم، سینوس( بیا)، کەوری : ( کون) لە ئێسکی دەموچاو دا  کە پەیوەندە بە کەوری لووتەوە.[ ئینگـ : Sinus].

گیرفانی هەوایی/gîrfanî hewayî: نتـ:[ فیز] تەوژمێكی هەوایی ستوونیە دەبێتە هۆی خستەخوارەوەی فرۆكە.

.

.

.

.