تابوور/tabûr: ن:[ سەز][ تور : tabur] پۆڵ، دەستە : دەستەیەكی هەزاركەسی لەشكر. فەوج، هەنگ.

{

مەمدە بەر تابووری موژگانت هەتاكوو غەمزە بێ

ها بە جارێك بمكوژە، یەخسیری توركانم مەكە

}{ وەفایی.ل. 130}.

.

.

.

.