جادوو/cadû: ن:[ ئاڤێستایی :uutAY: یاتوو][ پەهلەوی : یاتوو: yātuk][ فارسی نوێ: جادوو] ئەفسوون، تەلەسم، باربەژن، جاپۆل _ جاچۆل، تشتوو، زاربەست،دەمبەست، چاوبەست، بامبوول( ل)، فیڵ، كەڵەك، خرس.

{

ئەسیری تاری گیسوتم هیلاكی چاوی جادووتم

شەهیدی تیخی ئەبرۆتم دەسا عیسای زەمان بایی

}{تایربەگی جاف}.

جاڎووان/cađûan: نتـ:[ كۆ] جادوو بازان.

جادووانە/caduwane: نتـ:

1 – جادووگەرئاسا، سیحرئامێز، یا ئەوەی پەیوەندی بە جادوووەوە هەبێت.

2 – فرەجوان و سەرنجاڕكێش.

جادووئافرێن/caduwafrěn: نتـ: ئەفسوون كردگار.

جادووباز/cadûbaz: نتـ:

1 – جادووكەر _ جادووگەر ، ئەفسوونباز، سیحرباز، نێرەنگ.

2 – تەنەكەیەكە لە زێڕ و زییو نووشتەی چاوەزاری لێدەنووسرێت.

جادووبازی/cadûbazî: نچ: ئەوەی پێوەندی بەجادووبازییەوە هەبێت.

جادووبەن/cadûben: نتـ: نووشتەی جادوو بەتاڵكەر.

جادووبەند/cadûbend: نتـ: جادووبەن، تەلەسمكار، تەنەكەیە، كە لە زێر یا لە زیو نووشتووی چاو و زاری لێدەنووسرێت.

جادووبەندی/cadûbendî: نچ: تەلەسمكاری.

جاڎووپەرست/cađûperist: نفا: ئەوكەسی حەز یا بڕوای بە جادوو هەبێت.

جادووپیشە/cadûpîše: نتـ: ئەو كەسەی جادوو بۆ هەموو شتێ دەگرێتەوە.

جادووزبان/cadûziban: ئانتـ: ئەو كەسەی كە زمانی وەك جادوو وایە.

جادووزوان/cadûziwan: ئانتـ:

1 – ئەو كەسەی كە جادوو دەزانێت و جادوو دەنووسێتەوە.

2 – زمان لووس، قسەخۆش.

جادووژن/cadûjin: ئانتـ: ژنی جادووكەر.

جادووستان/cadûstan: نتـ: مەڵبەندی جادووگران، جێگەی كۆبوونەوەی جادووگەران، وەیەكێك لەو مەڵبەندانە هێندستانە.

جادووكار/cadûkar: نفا: جادووباز، ئەفسوونگەر: كەسێك یا شتێك كە توانای ئەنجامدانی جادووی هەبێت.

جادووكەر/cadûker: نفا: ئەو كەسەی خواستی جادوو دەخوازێت.

جادووكردن/cadûkirdin: كتپ: فاڵگرتنەوە، ئەفسوونكردن.

جادووگەر/cadûger: نفا: جادوونووس، باربەژنگەر، چاچۆلگەر، كووڵەنانی، فاڵچی: ئەو كەسەی جادوو دەكات.

جادووگەری/cadûgerî: نچ: فاڵگرتنەوەی: ئەوەی پەیوەندی بەجادووگەرییەوە هەبێت.

جادووگرتنەوە/cadûgirtinewe: كتپ: فاڵگرتنەوە، ئەفسوونكردن.

جادوولێكردن/cadûlěkir din: كتپ: ئەفسوون لێكردن، تەلیسم لێكردن، سیحرلێكردن.

جادوونەژاد/cadûnejad: نتـ: ئەوەی كە بنەوبنەچەكی دەگەڕێتەوە سەرجادووكار، ڕەچەڵەكجادو.

جادوونووس/cadûnǔs: نفا: تەلەسم نووس.

جادووی/cadûy: نچ: هونەری جادوو.

.

جادی/cadî: ن:[ كباك] جادوو.

جادیباز/cadîbaz: ئانفا:[ كباك] جادوو.

جادیبازی/cadîbazî: نچ: جادووبازی.

.

.

.

.