قاش ¹ /qaş: ن:[ خوار][ هـ] خاش، قاژ، کووز : پارچەیەکی لێبڕاو لە گندۆرە یان شووتی.

.

.

___________________

قاش ² /qaş: ن: [ کان] خاش، قاژ، مۆرخانە، مۆرخوانە، نقيم _ نەقيم _ نەقيمه _  نگين : نقيمی ئەنگوستيلە، بەردە ئەموستيلە.

.

.

________________________

قاش ³ /qaş: ن:[ ئەردە] بڕشت، بڕۆ : قەفی کەوانەداری بڕۆیە.

.

.

.

.