هاودەم/hawdem: ئانتـ:[ هاو+ دەم] هاوڕێ، هاوکات، هاواڵ، هامڕاز، هەڤاڵ، بەردەڤك، یار.

هاودەمایەتی/hawdemayetî: ئاکتـ: هامدەمی، هاوڕێیەتی.

هاودەمی/hawdemî: نچ: هاونشینی، یاری.

هاودەمی ڕابواردن/hawdemî řawardin: ئانتـ:[ هاودەم+ ی+ ڕابواردن] جڕ.

هاودەمی کردن/hawdemî kirdin: کتپ:[ هاودەم+ ی+ کردن .

.

.

_______________________

هاودەم/hawdem: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ کوڕان و کچان.

.

.

.

.