بەبڕ/bebir: ن:[ گیان] بەوور، یووز، ووشەك(ڕەوا)، وەیشەك، بەبڕ( جا، بابا)، بەفر( باد)، بەڤل : گیانەوەرێکی لەش بەهێزە، گۆشتخۆر و درندەیە، پێستەكەی تووكنی زەردی، هێلی ڕەش ڕەشی تێدا هەیە، لە شێر ترسناكترە، و پەڵاماری مرۆڤ بدات دەیگوژێت . [ لاتینـ : fiber].[ ئینگـ : beaver].[ Zoo : Hyrax Syriensis ]

.

.

___________________________

بەبڕ/bebiř: ئانتـ:[ بە+ بڕ]

1 – زۆر بەکار، بەزاکۆن، کار لەدەست هاتوو، بەحوکم.

2 – زەوی بە پیت و رێژەوە.

بەبڕبوون/bebiřbûn: کتن:[ بە+ بڕ] بەبڕشتەبوون، حوکم ڕۆیشتن، بەدەستەڵات بوون. 

.

.

.

.

.