بری/birî: ن:[ توێ][ كباك][ ئاڤێسـ: برڤەت ][ پهـ : برووك][ پارسی نوێ : ئەبرۆ] ئەبرۆ _ برۆ، ئەبروو، بره، برڤێ _ بروێ، بری، برم، بورگ : ڕیزە موویەكی كەوانەیی یە، بەسەر كاڵانەی چاوەوە.

.

.

____________________

بری/birî: ن:[ كباك] برا.

.

.

_______________________

بری/birî: ئاك:

1 – بریا _ بریکا، قرینا، برییكەنی، خۆزگا _ خۆزگە _خوزیا، كاشكی، كاشكان، خۆزی.

2 – بات، جیات.

بریا/birya: ئاك:[ بری+ ئا] خۆزیا، خۆزگا، كاشكی، كاشكان، خۆزی

:: بریا كورد هەموو خوێندەوار .

بریاد/biryad: ئاك:[ بری+ ئاد] بریا، بڕ، قرینا، برییكەنی، خۆزگا.

بریكا/biryka: ئاك:[ بری+ كا] كاشكا، بریا، خۆزیا، خۆزی.

بریكەنێ/birîkeně: ئاك:[ بری+ كەنێ] بریا، بریاد، بڕ، قرتبا، خۆزگا، خوزیا.

.

.

.

.